top of page

Etik Kurallarımız

01.

AMAÇ VE KAPSAM

02.

ETİK KURALLAR VE İŞ ETKİLERİ

03.

UYGULAMA

01. AMAÇ VE KAPSAM

Etik, en basit anlamıyla, insan ilişkilerinde geçerli ve evrensel olarak kabul edilen değerleri gözetirken, iş etiği, iş dünyasındaki eylemlere rehberlik etmek için tüm ilkeleri içerir.

Vizyoneks'in temel değer ve ilkeleri, iş etiği kurallarımıza yön verirken, standartlarımızı, beklentilerimizi ve iş ilişkilerimize ve eylemlere dayalı etik uygulamalarımızı oluşturur.

Vizyoneks'in Etik ve İş Ahlakı Kuralları, Vizyoneks, Vizyoneks'in alt şirketleri, Vizyoneks’le ortak Proje Yapan ilgili üçüncü şirket ve şahıslar ile Çalışanları için geçerlidir.

02.ETİK KURALLAR VE İŞ ETKİLERİ

A. Dürüstlük

Dürüstlük ve doğruluk, tüm iş süreçlerimizde öncelikli değerlerimizdir. Tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

B. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

Çıkar çatışması, bir kişi veya şirket kendi mesleki veya resmi kapasitesini bir şekilde kişisel veya kurumsal çıkar için kullanma konumunda olduğunda ortaya çıkar.

Vizyoneks olarak, ticari faaliyetlerimizle ilgili çıkar çatışmalarından kaçınmayı amaçlıyoruz. Olası bir çıkar çatışması durumunda, çözümlere inanıyorsak, ilgili tarafların çıkarlarını korumak için yasal ve etik yöntemler uygularız. Tereddüt ettiğimiz durumlarda Yöneticilerimize veya Etik Kural Danışmanlarımıza danışırız.

i. Kendi veya Yakın Akraba Lehine Hareketlerden Kaçınma

Vizyoneks şirketlerinde eş ve birinci, ikinci ve üçüncü derece aile fertlerinin aynı raporlama hattında veya karar alma mekanizmasında yer almalarına izin verilmez.

İşe alım sürecinde, karar verici nitelikteki insan kaynakları personeli veya yöneticilerin, işe başvuran kişi ile eş veya birinci, ikinci veya üçüncü derece aile fertleri gibi bir ilişkisi varsa, aralarında çatışma çıkmaması için önlem almaları gerekmektedir.

Bu nedenle, çıkar çatışması olmadığı düşünülen alternatif personelin işe alım sürecine dahil edilmesi gerekmektedir.

Vizyoneks Şirketleri çalışanları, eşleri ve birinci, ikinci veya üçüncü derece aile fertlerinin, Vizyoneks Şirketleri ile rakip, tedarikçi veya müşteri olarak iş yapan bir şirkette çıkar çatışması olarak algılanabilecek herhangi bir mali çıkarı bulunmamalıdır. Ayrıca söz konusu taraflarda yönetim kurulu üyesi, ortak, danışman veya çalışan olarak görev yapmamalıdır.

Yukarıda belirtilen durumların mevcut olması halinde, çalışanların zaman geçirmeden yöneticileri veya Etik Kural Danışmanları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Vizyoneks çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak 'tüccar' veya 'esnaf' sayılmasını gerektiren eylemlerde bulunamazlar. Çalışanların mesai saatleri içinde veya mesai saatleri dışında ücret aldıkları veya benzer menfaat elde ettikleri başka bir kişi ve/veya başka bir şirkette çalışmasına izin verilmez.

Ancak çalışanlar, çıkar çatışması olmaması veya görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmemesi ve yönetim (İnsan Kaynakları Müdürü ve Genel Müdür) tarafından uygun görülmesi halinde mesai saatleri dışında ücret aldıkları veya benzer menfaat elde ettikleri bir kişi ve/veya diğer ticaret kuruluşlarında çalışabilirler.

Bu konulara, yine yönetimi bilgilendirmek şartıyla ; Hakemlik, arabuluculuk, yasal veya idari organların atanmasıyla ilgili akran incelemesi davaları dahil değildir.

ii. Hediye Alma ve Verme

Vizyoneks çalışanları, bağımsızlıklarını, kararlarını ve eylemlerini tehlikeye atabilecek kişisel çıkar amaçlı hediye, kazanç, yardım, eğlence, özel satış, komisyon veya indirim talep etmemelidir. Bu nitelikteki hiçbir teklifi kabul etmemelidirler.

Sembolik anlamı olan ve değeri 500 TL (BeşYüzTürkLirası) altında olan hediyeler dışında herhangi bir iş ilişkisi içinde olan taraflardan veya kişilerden hediye kabul edilemez.

Çalışanların tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden nakit veya nakit benzeri hediyeler almasına izin verilmez.

Çalışanlar makul sınırlar içinde ve süreklilik göstermemek şartıyla ağırlama, ikram ve yemek teklif edebilir ve alabilirler. Organizasyon veya seminerlerde şirketin temsil edilmesi halinde günün anısına ödül, vb. hediyeler kabul edilebilir, nakit para kabul edilemez.

Üçüncü şahısların sponsor olduğu etkinliklerde (eğlence, ücretsiz eğitim, seminer, seyahat, konaklama, yemek vb.) çalışanlarımızın karar alma süreçlerinde çıkar çatışmasına neden olabilecek durumlara karşı dikkatli olmaları beklenmektedir. Vizyoneks, bu tür tekliflerin zaman zaman geri çevrilmesinin müşteri ilişkilerimizi olumsuz etkileyebileceğinin bilincindedir. Bu nedenle ücretsiz konferans, tanıtım toplantısı, eğitim veya benzeri katılım teklifleri gibi teklifler, kamu kuruluşları; spor ve benzeri faaliyetler ancak doğrudan denetçilerin yazılı onayları ile kabul edilebilir.

Çalışanlar, Vizyoneks şirketlerinin iş ilişkisi içinde olduğu kişi veya kuruluşlara promosyon hediyeler dışında hediye veremezler. Müşterilere, bayilere veya ticari işlem yaptığımız diğer üçüncü kişilere verilmek üzere belirlenen promosyon malzemeleri ve hediyelerin Kurumsal İlişkiler Başkanı tarafından onaylanması gerekmektedir.

Yerel kültürün belirtilen değerin üzerinde hediye almayı veya vermeyi gerektirmesi durumunda, bu hediyeler Etik Kural Danışmanı'nın incelemesinden sonra ancak şirket adına kabul edilebilir. Her koşulda hediye verme veya hediye alma süreci yerel kültürle uyumlu olmalıdır.

Bu bağlamda hediyelerin şahsen değil şirket içinde kullanılması gerekmektedir.

Rüşvet ve/veya komisyonları kabul etmek, vermek veya teklif etmek yönetimce hiçbir koşulda kabul edilmeyecek, hoş görülmeyecektir.

iii. Siyasi Faaliyetler

Vizyoneks çalışanlarının kişisel ve gönüllü olarak katıldıkları siyasi faaliyetlerde aşağıdaki koşulların dikkate alınması gerekmektedir:

 • Siyasi faaliyetler, çalışanların görev ve sorumlulukları açısından çıkar çatışmasına neden olmamalıdır.

 • Çalışanların kişisel siyasi faaliyetlerde bulunurken unvanlarını, şirket unvanlarını, şirket görsellerini ve şirket kaynaklarını kullanmasına izin verilmez.

 • Şirket ve Çalışma ortamında veya mesai saatleri içinde siyasi propaganda ve siyasi çalışmalar yapılmasına izin verilmez. Yöneticiler veya Çalışanlar, diğer Yönetici veya Çalışanlardan herhangi bir siyasi partiye üye olmalarını isteyemez ve bu tür faaliyetler için çalışma saatleri ayrılamaz.

iv. Vizyoneks ile İş Yapan Eski Çalışanlar

Eski bir çalışanın Vizyoneks şirketleri ile bayi, sağlayıcı, danışman, broker, temsilci, bayi ve benzeri sıfatlarla çalışabilmesi için;

 • Eski şirkette disiplin cezası almamış olmak,

 • Eski şirketteki görevlerinden dolayı çıkar çatışması olmamalıdır.

Ayrıca eski çalışan, Vizyoneks'te hassas bilgilere ve ticari karar alma mekanizmalarına erişimi olan bir pozisyonda olabilir. Bu durumda ve aynı veya benzer bir alanda iş yapmak istiyorsa, çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren en az 3 (Üç) yıl öncesine kadar Vizyoneks şirketleri ile iş ilişkisine girmemesi esastır. Etik Kurul, istisnaları değerlendirmeye ve onaylamaya yetkilidir.

Eski çalışanlarla iş yapılabilmesi için bu şartlara uyulması ve ilgili bölüm yöneticisi tarafından sunulan raporun Etik Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir.

v. Vizyoneks Şirketlerinin Payları ile Ticaret

Vizyoneks hisselerinin borsada işlem görmesi durumunda, çalışanların Vizyoneks şirketlerinin hisseleri ile işlem yapabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu prosedürlerine uymaları gerekmektedir. Ancak çalışanlar, her türlü gizli bilgiyi kullanarak veya üçüncü şahıslara vererek doğrudan veya dolaylı olarak hisse alım satımı dahil her türlü menfaat sağlamaya çalışmanın içeriden öğrenenlerin ticareti olduğunu ve yasa dışı olduğunu bilirler. Sermaye Piyasası Kurulu prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin şirket politikaları titizlikle uygulanır. “İçeriden Öğrenenler Listesi”nde yer alan çalışanlar ilgili mevzuata, şirket politika ve prosedürlerine uymak zorundadır.

C. Ticari Sırların ve Gizliliğin Korunması

Bilgi, Vizyoneks'in vizyonunu gerçekleştirmede kullanılacak en önemli varlıklardan biridir. Bu doğrultuda bilgiyi etkin kullanmak, doğru bir şekilde paylaşmak ve bu süreçte gizliliğini, eksiksizliğini ve erişilebilirliğini sağlamak tüm şirketlerimizin ve çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

Gizli bilgiler, Vizyoneks fikri mülkiyet haklarını ve her türlü yeniliği içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir; yazılı bulunan, geliştirilen veya uygulanan veri tabanı ve/veya yazılım kodları basılı iletişim materyalleri, iş süreçleri, reklamlar, görseller, ürün ambalaj ve etiketleri (pazarlama, ürün, teknik) iş stratejileri, stratejik ortaklıklar ve ortaklık bilgileri, finansal bilgiler, çalışanların personel dosyaları, müşteri listesi, fiyat ürün tasarımları, yöntem bilgileri (know how), koşullar listesi, potansiyel ve mevcut müşteri bilgileri, tedarikçi bilgileri ve benzeri basılı, grafik veya makine tarafından okunabilir bilgilerdir.

Prosedürlerin Uygulanması

Vizyoneks çalışanları gizlilik beklentilerine uymalı ve aşağıda belirtilen kurallara uymalıdır:

 • Gizli bilgilerin, yargı kararları ve düzenleyici gereklilikler tarafından zorunlu kılınmadıkça üçüncü şahıslara ve şirketlere ifşa edilmesine izin verilmez.

 • Gizli bilgiler değiştirilmemeli, kopyalanmamalı, aktarılmamalı, taşınmamalı, yetkisiz kişilerin erişimine izin verilmemeli veya zarar görmemelidir. Gizli bilgilerin ifşa edilmesini önlemek için önlemler alınmalıdır. Bilgilerdeki herhangi bir değişiklik tarihe göre kaydedilmelidir.

 • Gizli belge ve bilgiler şirket dışına çıkarılmamalıdır. Gizli bilgi şirket dışına çıkarılacaksa ilgili departman üst yöneticisinin (Genel Müdür/Başkan Yardımcısı) onayı alınmalıdır.

 • Şirket bilgi sistemlerine erişimde kullanılan şifreler, kullanıcı adları, yetkilendirme ve benzeri bilgiler gizli tutulmalı ve sadece yetkili kullanıcılara açık olmalıdır.

 • Kafeterya, asansör, servis vagonları ve benzeri ortak kullanım alanları ile sosyal medya gibi halka açık ortamlarda şirkete ait gizli bilgiler konuşulmamalıdır.

 • Vizyoneks'in paylaşmasının faydalı olacağı durumlarda üçüncü şahıslar ve/veya kişilerle olan bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği ile ilgili sorumlulukların sağlanması için bir gizlilik sözleşmesi imzalanması veya üçüncü kişiden yazılı bir gizlilik taahhüdü alınması önceliklidir. Bu gibi durumlarda Hukuk Departmanından destek alınması gerekmektedir.

 • Tüm resmi açıklamalar, şirketin belirli birimleri tarafından yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna duyurulur. Tüm resmi açıklamalar eksiksiz, anlaşılır ve aynı anda açıklanmış olmalıdır.

 • Kişi veya kurumlar hakkında dedikodu ve/veya mesnetsiz ifadelere izin verilmez.

 • Maaş, yan haklar ve KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamındaki kişisel bilgiler gibi çalışana ve müşterilere  özel gizli bilgiler ifşa edilmemelidir.

 • Yetkili personel hariç. Çalışanların kişisel bilgileri özel olarak gönderilmelidir. Çalışanlara bu tür gizli bilgileri açıklamaları için baskı yapılmamalı ve bu bilgileri başkalarına açıklamamalıdır.

 • Yazılı olmasa ve gizli olarak tanımlansa bile benzer türdeki bilgi ve belgelerin korunması gerekir. Çalışanlarımızın gizli bilgileri koruma sorumluluğu Vizyoneks'te çalıştıklarında mevcuttur ve şirketten ayrılsalar dahi süresiz devam eder.

 

D. Sorumluluklarımız

Vizyoneks olarak ticari faaliyetlerimizde sorumluluk bilinciyle hareket ederiz. Vizyoneks markamız adına yasal sorumluluklarımızın yanı sıra müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve diğer paydaşlarımıza karşı aşağıda belirtilen sorumluluklarımızı yerine getirmek için özenle hareket ederiz:

i. Yasal Sorumluluklarımız

Yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetlerimiz Türk ve uluslararası yasalara uygun olarak yapılmaktadır. Yasal düzenleyicilere tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sağlarız. Ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirirken kamu kurumları, idari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerle eşit konumdayız. Yükümlülüklerimizi sorumluluk bilinciyle yerine getiririz.

ii. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri ihtiyaç ve isteklerinin en kısa sürede doğru ve proaktif olarak cevaplandığı, memnuniyet odaklı bir anlayışla müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz gibi sunarız; müvekkillerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve kibar bir şekilde yaklaşırız. Müşterilerimizin her türlü verisini korumayı taahhüt ediyoruz.

iii. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Hissedarlarımız için değer yaratmak için sürdürülebilirlik önceliğimizdir. Kararlarımız, iyi bilinen ekonomik kriterlere dayalıdır ve mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla kaynakların verimli yönetimine değer veririz. Kamuya ve hissedarlara duyurularımızda finansal tablolar, stratejiler, yatırımlar ve risk profili hakkında zamanında, doğru ve anlaşılır bilgiler sağlarız. Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri taraflarla şirket prosedürlerine göre görüşmeler yapılır. Talimat verilmedikçe Vizyoneks Şirketlerini temsil eden yazılı veya sözlü beyanlarda bulunmayız.

iv. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlarımızın özlük haklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlarız. Çalışanlara dürüstlük ve adaletle davranılır. Güvenli, sağlıklı ve ayrımcı olmayan bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerini desteklemek, onları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olmaya teşvik etmek ve iş-yaşam dengesini sağlamaya çalışıyoruz.

İşyerinde özel hayata saygı ve gizlilik

 • Vizyoneks çalışanları, düşünce ve görüşlerini birbirleriyle paylaşırken açık, saygılı, dürüst ve sorumluluk sahibidirler ve nezaket kurallarına göre hareket ederler.

 • Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı duyulur.

 • Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin hiçbiri çalışanların izni olmaksızın kaydedilemez, paylaşılamaz ve/veya yayınlanamaz. İletişim, hukuka uygun olarak kayıt altına alınsa dahi, bu kayıtların başkalarıyla paylaşılması veya amacı dışında kullanılması sınırlandırılmıştır.

 • Çalışanların kişisel bilgileri sadece işle ilgili amaçlarla kullanılabilir ve bu bilgilerin kişinin izni olmadıkça üçüncü kişilerle paylaşılması sınırlandırılır.

Taciz ve mobbing:

 • Çalışanlarımızın veya çalışanlarımız tarafından iş ilişkisi içerisinde olduğumuz paydaşlarımıza, iş yerlerinde veya iş nedeniyle bulundukları herhangi bir yerde fiziksel, cinsel ve/veya duygusal istismara müsamaha gösterilmeyecektir. Bu tür bir istismarı bildiren veya ilgili bir soruşturma sırasında işbirliği yapan kişilere yönelik herhangi bir olumsuz tutum veya davranış, etik kurallarımızın ihlali olarak değerlendirilecektir.

 • Mobbing olarak değerlendirilecek, bir kişinin psikolojik sağlığının olumsuz etkilenmesine, istifa etmesine veya iş performansının düşmesine ve işten uzaklaştırılmasına yönelik sistemli ve planlı eylemlere müsamaha gösterilmeyecektir.

v. Tedarikçilerimize / İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Adil ve saygılı davranır, sorumluluklarımızı iyi bir müşteriden beklendiği gibi zamanında yerine getirmeye çalışırız. İş yaptığımız kişi, kuruluş ve iş ortaklarının gizli bilgilerini koruruz.

vi. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sadece yasal ve etik alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Vizyoneks olarak toplum için ideal rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik faaliyetleri destekliyoruz.

vii. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklar

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır faaliyetleri, suçların ve yolsuzluğun ortadan kaldırılması bizim için son derece önemlidir. İyi vatandaşlık ve duyarlı olma bilinciyle sosyal ilişkilerde öncülük ediyoruz; sivil toplum kuruluşlarında, toplum ve kamu yararına hizmet ve faaliyetlerde rol almaya çalışırız.

03.UYGULAMA

A. Etik Kararlar Verirken İzlenecek Kılavuz ve Yöntemler

Eylem planına karar verilirken aşağıdaki sorular dikkate alınmalıdır:

 • Bu faaliyet/davranış yasalara, iç politika ve prosedürlere uygun mu?

 • Bu aktivite/davranış dengeli ve adil mi? Rakip bir firma (diğerleri) aynı faaliyeti yapsa rahatsız olur muyuz?

 • Bu faaliyetin tüm detaylarının açıklanması durumunda şirketimiz ve paydaşlarımız rahatsız olur mu?

 • “Nesnel gerçeklik” ve “algılanan gerçeklik” nasıl örtüşür? Bu durum medyaya nasıl yansıyacak ve üçüncü kişiler ne düşünecek?

B. Görev ve Sorumluluklar

i. Çalışanların Görev ve Sorumlulukları

Etik ve iş ahlakı kuralları, nasıl hareket etmemiz ve işimizi nasıl yapmamız gerektiğine ilişkin temel kuralları belirler. Bu kurallara uymak çalışanların temel sorumluluğudur. Bu kapsamda Vizyoneks çalışanları aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Her koşulda yasa ve yönetmeliklere uymak,

 • Genel ve alana özel şirket politika ve prosedürlerini öğrenmek ve uygulamak,

 • İş sağlığı ve güvenliği açısından kural ve düzenlemelere uymak ve çalışırken gerekli önlemleri almak,

 • Olası ihlalleri etik hattı iletişim kanalları aracılığıyla isim vermeden veya isimlerini belirterek Etik Kurul'a yazılı veya sözlü olarak bildirmek; iftiradan kaçınmak,

 • Soruşturmalar sırasında Etik Kurul ile işbirliği yapmak, soruşturmalara ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak.

 

 1. Etik Kural Danışmanlarının Görev ve Sorumlulukları

 

Etik Kural Danışmanları;

 • Etik ile ilgili soru ve konularda çalışanlara rehberlik ve danışmanlık yapmak,

 • Çözülemeyen veya soruşturma gerektiren konuları Etik Kurul'a yönlendirmek,

 • Etik Kurul talebi doğrultusunda katkı talep edilen iç etik sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,

 • Periyodik olarak veya ihtiyaç duyulduğunda, etik soruları veya sorunları Etik Kurul'a bildirmek,

 • Etik Kurul tarafından yürütülen soruşturmalarda soruşturmalara destek olmak ve irtibat kişisi olmak,

 • Şirkette etik kurallarla ilgili faaliyetlerin takibi ve uygulanmasının desteklenmesi.

 • Etik Kural Danışmanı Vizyoneks İnsan Kaynakları Departmanı yöneticisi Tarık Yüksel'dir.

iii. Yöneticilerin Görev ve Sorumlulukları

Vizyoneks yöneticilerinin Etik Kurallar ve İş Etiği Kuralları ile belirlenen sorumluluklarının yanı sıra ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir çalışma ortamı ve kültürü oluşturmak ve sürdürmek,

 • Etik kurallar konusunda örnek teşkil edecek şekilde çalışanları eğitmek,

 • Soruları, şikayetleri ve ihbarları olan çalışanların sorunları iletmesine destek olmak,

 • Astlarına danışıldığında yol göstermek, alınan ihbarlara dikkat etmek ve gerekli görüldüğünde en kısa sürede Etik Kurul'a bildirmek,

 • Etik ile ilgili riskleri en aza indirmek için kendi gözetiminde iş süreçlerini yapılandırmak, etik kurallara uyum için gerekli yaklaşım ve yöntemleri uygulamak.

 

C. Uygunsuzlukların Çözümü

i. Etik Kurul Organizasyonu

 • Etik ile ilgili uygunsuzluklar Etik Kurulu tarafından çözülür.

 • Etik Kurul,

  • Yönetim Kurulu Başkanı,

  • İnsan Kaynakları,

  • Hukuk,

  • İç Denetim Yöneticileri ve

  • bir sekreterden oluşur.

 • Etik Karar verme süreçleri Komite ve Disiplin Kurulları ile ilişkiler Disiplin İşlemleri Prosedürü'nde açıklanmıştır.

 

ii. Etik Kurul Çalışma Esasları

Etik Kurul aşağıdaki ilkeler doğrultusunda görev yapar:

 • İhbarları, şikayetleri ve şikayetçilerin ve muhbirlerin kimliklerini gizli tutar, çalışanlar veya şikayette bulunan kişiler için misilleme yapmama politikasını onaylar.

 • Soruşturmaları gizlilik kuralları çerçevesinde yürütür.

 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delilleri doğrudan ilgili birimden istemeye yetkilidir. Soruşturma konusu ile sınırlı olarak edindiği tüm bilgi ve belgeleri inceleyebilir.

 • Soruşturma süreci başından itibaren yazılı protokolle belgelenir. Bilgi, kanıt ve belgeler de ilgili protokole eklenir. Protokol başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

 • Soruşturma acil olarak gözden geçirilir ve en kısa sürede sonuçlandırılır.

 • Komite tarafından alınan kararlar derhal uygulamaya konulur.

 • Sonuçlar hakkında ilgili birim ve yetkililere bilgi verilir.

 • Komite başkanı ve üyeleri, görevlerini departman yöneticilerinden ve organizasyondaki hiyerarşiden bağımsız olarak yerine getirirler. Soruşturma konusunda onlara baskı yapılamaz.

bottom of page